The Picton Garden in Mid October

Kniphofia rooperi
Kirengoshoma palmata ‘Koreana Group’